Our Faculty

Name of faculty
Dr. Rasheed Shaikh
Dr.Intekhab Alam A.W.
Dr.Moreshwar Kothawade
Dr.Saleem Shaikh
Dr.Atul Zarkar
Dr.Satish C Shinde
Dr. Jacinta Bastian
Dr. Shweta Gupta
Dr. Preetam Jain
Dr. Manisha Mithal
Dr. Swati Shingate
Name of faculty
Ms. Reshma S. Pangare
Mr. Mayur H Raskar
Ms. Shaista Peerzade
Mr.Sumer Rizwan Shaikh
Ms. Sameena Zahoor Mir
Ms. Asmat Mushtaq Shah
Dr. Bharati V Lonarkar
Ms. Prenkesha Menia
Mrs. Ashwini V Bidkar
Non Teaching Staff
Ataashraf Shaikh
Sahebpeer Pinitod
Kader Gokakkar
Ramesh Dhanave
Aslam Shaikh
Gulam Gous Shaikh
Aziz Chikalkar
Khan Zameer Alisher
Mr. Farukh Mohammed Rafik Khan