Our Faculty

 

Name of faculty
Dr. Rasheed Shaikh
Dr.Moreshwar Bhalchandra Kothawade
Bastian Jacinta Stephen
Mr. Satish C. Shinde
Dr. Preetam V. Jain
Ms.Manisha Mittal
Ms. Geetanjali Rananware
Shahnaz Kaushar

 

Name of faculty
Dr. Saleem Mahmood Shaikh
Dr. Atul A. Zarkar
Dr. Shweta Gupta
Ms. Swati Shingate
Mrs. Savita Jaykar
Mrs. Shaista Amanat Peerzada
Intekhab Alam
Shahnaz Kaushar